Empty office meeting room

Pengenalan Kepada Temuduga

Definisi

Temuduga adalah istilah dalam bahasa Melayu yang merujuk kepada proses di mana seseorang ditemui dan ditanya soalan oleh satu atau lebih orang untuk menilai kesesuaian mereka untuk suatu tujuan tertentu. Dalam Bahasa Inggeris, istilah ini dikenali sebagai “interview”.

Dalam temuduga, pihak yang mengendalikan temuduga biasanya akan mengajukan soalan kepada calon untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. Calon pula dijangka menjawab soalan-soalan tersebut dengan jujur dan tepat. Temuduga boleh diadakan secara bersemuka, melalui telefon, atau menggunakan teknologi video konferensi.

Dalam konteks pekerjaan, temuduga adalah satu cara untuk menilai keupayaan dan kesesuaian calon pekerja. Selain itu, temuduga juga boleh merujuk kepada proses pengambilan maklumat daripada seseorang atau kumpulan orang untuk tujuan kajian atau pemberitaan.

Dalam pengambilan pekerjaan, temuduga biasanya melibatkan soalan mengenai pengalaman kerja, pendidikan, kemahiran, dan sifat peribadi calon. Selain itu, temuduga juga boleh digunakan untuk menilai kesesuaian calon untuk budaya syarikat dan lingkungan kerja.

Secara keseluruhan, temuduga adalah proses interaksi dan komunikasi yang digunakan untuk menilai, mengumpul maklumat, atau membuat keputusan berdasarkan respons dari individu yang ditemuduga.

Jenis Temuduga Dalam Mengambil Pekerja

Terdapat beberapa jenis temuduga yang sering digunakan dalam konteks pengambilan pekerjaan. Antara jenis-jenis temuduga tersebut ialah:

 1. Muka ke Muka (Face-to-Face Interview):
  • Ini adalah jenis temuduga klasik di mana calon akan bertemu dengan pihak pengurusan atau sumber manusia secara langsung.
  • Calon akan ditanya soalan mengenai pengalaman kerja, pendidikan, dan kesesuaian mereka dengan peranan yang dipohon.
  • Jenis temuduga ini memberikan kesempatan kepada pihak majikan untuk menilai komunikasi lisan dan bahasa badan calon.
 2. Telefon (Phone Interview):
  • Temuduga ini dijalankan melalui panggilan telefon.
  • Biasanya digunakan sebagai langkah saringan awal sebelum menjemput calon untuk temuduga muka ke muka.
  • Soalan yang diajukan biasanya lebih umum dan ringkas, dan bertujuan untuk memeriksa kesesuaian asas calon.
 3. Video (Video Interview):
  • Temuduga ini melibatkan penggunaan teknologi video seperti Skype atau Zoom.
  • Jenis temuduga ini sering digunakan apabila calon berada jauh dari lokasi pejabat, atau dalam situasi di mana temuduga muka ke muka tidak praktikal.
  • Calon mungkin diminta untuk membincangkan pengalaman kerja mereka, menunjukkan portofolio, atau menjawab soalan mengenai kesesuaian mereka dengan peranan yang dipohon.
 4. Berpanel (Panel Interview):
  • Dalam temuduga ini, calon akan ditemuduga oleh beberapa orang dalam satu masa, biasanya terdiri daripada wakil dari beberapa bahagian dalam organisasi.
  • Temuduga ini boleh menjadi lebih mencabar kerana calon perlu berinteraksi dengan beberapa orang secara serentak.
  • Ini biasanya digunakan untuk peranan yang memerlukan kolaborasi lintas fungsi atau untuk kedudukan pengurusan.
 5. Berkumpulan (Group Interview):
  • Dalam jenis temuduga ini, beberapa calon ditemuduga bersama-sama.
  • Ini boleh termasuk aktiviti kumpulan atau tugas yang menilai bagaimana calon berinteraksi dan bekerja dalam pasukan.
  • Ini sering digunakan untuk peranan yang melibatkan kerja berpasukan.
 6. Berstruktur (Structured Interview):
  • Dalam temuduga berstruktur, set soalan yang telah ditetapkan akan diajukan kepada semua calon.
  • Ini membolehkan majikan untuk membuat perbandingan yang lebih konsisten di antara calon berdasarkan jawapan mereka.
 7. Tidak Berstruktur (Unstructured Interview):
  • Sebaliknya, dalam temuduga tidak berstruktur, soalan-soalan ditetapkan secara lebih longgar dan mungkin berbeza antara calon.
  • Ini memberikan lebih banyak fleksibiliti dan sering digunakan untuk menilai kesesuaian budaya dan kepribadian.
 8. Berdaya Tahan (Stress Interview):
  • Temuduga jenis ini dirancang untuk menilai bagaimana calon menangani tekanan atau situasi yang mencabar.
  • Ini boleh melibatkan soalan yang sengaja menekan, senario yang sukar, atau suasana yang menegangkan.
 9. Berorientasikan Tugas (Task-oriented Interview):
  • Calon diberikan tugas atau masalah untuk diselesaikan, yang menilai kemahiran tertentu yang relevan dengan pekerjaan.
  • Contoh termasuk menulis kod untuk peranan pengaturcaraan, atau mencipta rencana pemasaran untuk peranan pemasaran.

Setiap jenis mempunyai kelebihan dan kekurangannya, dan pilihan jenis temuduga yang sesuai bergantung pada keperluan dan sifat pekerjaan yang dipohon.

Kepentingan

Temuduga mempunyai kepentingan yang signifikan dalam pelbagai aspek dan konteks, terutamanya dalam proses pengambilan pekerjaan. Berikut adalah beberapa kepentingan temuduga:

 1. Penilaian Kesesuaian Calon:
  • Dalam konteks pengambilan pekerjaan, temuduga membolehkan majikan untuk menilai kesesuaian calon untuk peranan tertentu berdasarkan kemahiran, pengalaman, dan kelayakan mereka.
 2. Pengenalan Peribadi dan Budaya:
  • Temuduga memberikan kesempatan kepada majikan untuk menilai sifat peribadi calon dan bagaimana ia mungkin sesuai dengan budaya syarikat. Ini penting untuk mencipta persekitaran kerja yang harmoni dan produktif.
 3. Pemahaman Mengenai Motivasi dan Tujuan:
  • Melalui temuduga, majikan dapat memahami motivasi, aspirasi, dan tujuan karier calon, yang membantu dalam membuat keputusan mengenai bagaimana seseorang itu mungkin berkembang dalam organisasi.
 4. Pemberian Maklumat Mengenai Peranan dan Organisasi:
  • Temuduga juga merupakan platform di mana calon dapat diberikan maklumat mengenai syarikat, budaya kerja, dan tanggung jawab peranan yang mereka lamar. Ini membolehkan calon membuat keputusan yang lebih baik mengenai kesesuaian peranan tersebut dengan keinginan dan keperluan mereka.
 5. Membangun Hubungan Awal:
  • Temuduga dapat berfungsi sebagai langkah pertama dalam membangun hubungan antara calon dan majikan. Ini mencipta dasar untuk kerjasama dan komunikasi yang efektif jika calon tersebut diterima.
 6. Kredibiliti dan Imej Syarikat:
  • Proses temuduga yang baik dapat meningkatkan kredibiliti dan imej syarikat di mata calon dan masyarakat umum. Ini penting dalam menarik bakat-bakat terbaik.
 7. Pengumpulan Data untuk Kajian dan Analisis:
  • Dalam konteks akademik dan pemberitaan, temuduga adalah alat yang penting untuk mengumpul data kualitatif dari responden. Melalui temuduga, peneliti dapat memperoleh maklumat mendalam mengenai pengalaman, pendapat, dan persepsi responden terhadap isu tertentu.

Secara keseluruhan, temuduga adalah alat yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan dan pengumpulan maklumat, dan memainkan peranan penting dalam banyak aspek kehidupan dan pekerjaan.

Kepentingan Kepada Calon yang Mencari Pekerjaan

Bagi calon yang mencari pekerjaan, temuduga juga mempunyai kepentingan yang signifikan:

 1. Mempamerkan Kelayakan dan Kemahiran:
  • Temuduga memberikan peluang kepada calon untuk mempamerkan kelayakan, kemahiran, dan pengalaman mereka kepada majikan. Ini adalah platform bagi mereka untuk menunjukkan nilai yang mereka bawa kepada organisasi.
 2. Memahami Organisasi dan Peranan:
  • Melalui temuduga, calon dapat memperoleh maklumat lebih lanjut mengenai organisasi dan peranan yang mereka lamar. Ini membolehkan mereka menilai sama ada organisasi dan peranan tersebut selaras dengan aspirasi karier dan minat mereka.
 3. Menegaskan Kesesuaian Budaya:
  • Temuduga membolehkan calon untuk merasai budaya kerja organisasi dan menilai kesesuaian mereka dengan budaya tersebut. Ini penting untuk kepuasan kerja jangka panjang.
 4. Berinteraksi dengan Pihak Majikan:
  • Temuduga adalah kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan pihak majikan dan mendapatkan gambaran mengenai persekitaran dan gaya pengurusan organisasi tersebut.
 5. Menunjukkan Minat dan Motivasi:
  • Ini adalah peluang bagi calon untuk menunjukkan minat dan motivasi mereka dalam peranan yang mereka lamar dan bagaimana mereka boleh memberikan sumbangan positif kepada organisasi.
 6. Pembangunan Kemahiran Komunikasi:
  • Proses temuduga melatih calon dalam kemahiran komunikasi dan mempersembahkan diri dengan baik. Ini adalah kemahiran yang berguna tidak hanya untuk temuduga tetapi juga dalam kehidupan kerjaya mereka.
 7. Mendapatkan Maklum Balas:
  • Walaupun calon mungkin tidak berjaya mendapatkan pekerjaan, pengalaman temuduga sering memberikan maklum balas yang berguna. Calon boleh belajar dari pengalaman ini untuk meningkatkan persediaan dan penampilan mereka dalam temuduga masa depan.
 8. Perundingan dan Tawaran Pekerjaan:
  • Jika temuduga berjaya, ini adalah waktu di mana calon dapat berunding mengenai gaji, faedah, dan syarat pekerjaan sebelum menerima tawaran pekerjaan.

Secara keseluruhan, temuduga bukan hanya tentang dinilai oleh majikan tetapi juga tentang menilai dan memahami organisasi dan peranan, dan membentuk langkah pertama dalam memulakan hubungan kerja yang mungkin berlangsung jangka panjang.

Gambaran Kepada Proses Temuduga

Proses temuduga semasa mencari pekerjaan biasanya melibatkan beberapa langkah dan boleh berbeza-beza bergantung pada organisasi dan jenis pekerjaan yang dipohon. Berikut adalah gambaran umum kepada proses tersebut:

 1. Penyaringan Resume/CV:
  • Sebelum temuduga, majikan akan menyemak resume atau CV yang dihantar oleh calon untuk menilai kelayakan asas dan kesesuaian untuk peranan tersebut.
 2. Jemputan Temuduga:
  • Jika resume atau CV seseorang menarik perhatian majikan, calon akan dijemput untuk menghadiri temuduga. Ini mungkin melalui e-mel, telefon, atau surat rasmi.
 3. Persiapan Temuduga:
  • Calon perlu membuat persiapan sebelum menghadiri temuduga. Ini termasuklah mengetahui maklumat tentang syarikat, mengenali peranan yang dipohon, dan bersedia dengan contoh-contoh pengalaman kerja yang relevan.
 4. Temuduga Awal (Jika Relevan):
  • Dalam beberapa kes, calon mungkin diminta untuk menghadiri temuduga awal. Ini mungkin berbentuk temuduga telefon, temuduga video, atau temuduga secara bersemuka yang lebih ringkas.
 5. Temuduga Muka ke Muka:
  • Ini adalah temuduga utama di mana calon akan bertemu dengan pihak majikan secara langsung. Ini mungkin melibatkan soalan mengenai pengalaman, kemahiran, dan minat calon. Calon juga mungkin diminta untuk melakukan tugas tertentu atau ujian untuk menilai kemahiran mereka.
 6. Temuduga Berpanel atau Kumpulan (Jika Relevan):
  • Dalam beberapa kes, calon mungkin perlu menghadiri temuduga berpanel dengan beberapa ahli panel atau temuduga kumpulan bersama calon lain.
 7. Mengikuti Selepas Temuduga:
  • Selepas temuduga, adalah amalan baik bagi calon untuk menghantar e-mel atau surat penghargaan kepada pihak majikan sebagai tanda terima kasih dan untuk menegaskan minat mereka dalam peranan tersebut.
 8. Tawaran atau Penolakan:
  • Selepas proses temuduga, majikan akan membuat keputusan sama ada untuk menawarkan pekerjaan kepada calon atau tidak. Calon yang berjaya akan menerima tawaran pekerjaan, yang mungkin melibatkan perundingan mengenai gaji dan faedah.
 9. Penerimaan Tawaran:
  • Jika calon menerima tawaran, mereka akan perlu melalui proses onboarding dan mungkin perlu menandatangani kontrak pekerjaan.
 10. Mula Bekerja:
  • Setelah semua formaliti selesai, calon akan memulakan pekerjaan mereka pada tarikh yang ditetapkan.

Penting untuk diingat bahawa proses temuduga mungkin berbeza-beza bergantung pada industri, lokasi, dan organisasi. Namun, langkah-langkah di atas memberikan gambaran umum tentang apa yang boleh diharapkan semasa proses ini.

Kesimpulan

Temuduga adalah salah satu elemen kritikal dalam proses pengambilan pekerjaan yang bertujuan untuk menilai kesesuaian antara calon dan peranan yang ditawarkan oleh organisasi. Proses ini melibatkan sesi soal jawab, di mana calon mendemonstrasikan kelayakan, kemahiran, dan atribut peribadi mereka, sementara majikan dapat menilai jika calon tersebut selaras dengan keperluan dan budaya syarikat.

Bagi calon yang mencari pekerjaan, temuduga bukan hanya sebuah ujian, tetapi juga sebuah peluang. Ini adalah masa di mana mereka dapat mempamerkan nilai yang mereka bawa, memahami lebih lanjut tentang organisasi dan peranannya, menunjukkan minat dan motivasi mereka, dan juga menilai jika organisasi tersebut adalah tempat di mana mereka ingin mengembangkan karier mereka.

Selain itu, temuduga juga memainkan peranan dalam pembangunan peribadi, sebagai latihan dalam kemahiran komunikasi, dan sebagai sumber maklum balas untuk peningkatan diri. Kesediaan dan cara seseorang menghadapi temuduga sering mencerminkan kesungguhan dan profesionalisme mereka dalam mengejar peluang pekerjaan.

Kesimpulannya, temuduga adalah langkah penting yang mempunyai implikasi mendalam pada prospek karier seseorang. Oleh itu, penting bagi calon untuk mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin dan menghadiri temuduga dengan sikap positif, terbuka, dan profesional.