Antique books & dictionaries, from our

Glosari Temuduga


Masih Diselenggara

Akan datang


Masih Diselenggara

Akan datang


Masih Diselenggara

Akan datang


Bekerjasama Dalam Pasukan

Bekerjasama dalam pasukan merujuk kepada kemampuan seseorang untuk bekerja bersama dengan orang lain dalam satu kumpulan atau pasukan untuk mencapai matlamat yang sama. Ia melibatkan kolaborasi, koordinasi, dan kontribusi positif kepada kejayaan pasukan.

Bekerjasama dalam pasukan boleh melibatkan beberapa aspek seperti berikut:

 1. Komunikasi efektif: Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan berkesan dengan ahli pasukan yang lain. Ini termasuk mendengar dengan aktif, memberikan maklum balas yang sesuai, dan menjelaskan idea atau arahan dengan jelas.
 2. Berbagi idea dan pengetahuan: Keupayaan untuk berkongsi idea, pengetahuan, dan pengalaman dengan ahli pasukan yang lain. Ini melibatkan keinginan untuk memberikan sumbangan yang bermanfaat, mendengar pandangan orang lain, dan bekerjasama dalam membentuk penyelesaian yang terbaik.
 3. Pembahagian tugas: Kemahiran untuk memahami kekuatan dan kelemahan setiap ahli pasukan, dan mengalokasikan tugas dengan bijak berdasarkan kepada kebolehan dan kepentingan masing-masing. Ini melibatkan keadilan dalam pengagihan tugas dan memberikan ruang untuk perkembangan individu dalam pasukan.
 4. Kerjasama dan respek: Sikap kerjasama yang baik, saling menghormati, dan membangunkan persekitaran yang positif dalam pasukan. Ini termasuk mendengar pendapat ahli pasukan yang lain, memberikan sokongan, dan bekerjasama untuk mencapai matlamat bersama.
 5. Menyelesaikan konflik secara konstruktif: Kemampuan untuk mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif dan berdasarkan pada kepentingan pasukan. Ini melibatkan kemahiran dalam berunding, berkomunikasi dengan jujur, dan mencari penyelesaian yang saling menguntungkan untuk semua pihak.
 6. Menghargai kepelbagaian: Kesediaan untuk menerima perbezaan dan kepelbagaian dalam pasukan, serta menghargai sumbangan yang unik dari setiap ahli pasukan. Ini melibatkan membina kepercayaan dan kebersamaan dalam pasukan yang mempunyai latar belakang, pendapat, dan kemahiran yang berbeza.

Dalam temuduga, penting untuk menunjukkan kemampuan untuk bekerjasama dalam pasukan dengan memberikan contoh-contoh konkret tentang pengalaman kerjasama dalam projek atau situasi pasukan. Penting juga untuk menunjukkan sikap positif, kerjasama, dan komitmen kepada kejayaan pasukan.


Daya Tahan

Daya tahan merujuk kepada kemampuan seseorang untuk menangani tekanan, cabaran, dan situasi yang mencabar dengan kestabilan dan ketabahan. Ia melibatkan keupayaan untuk bertahan, terus berusaha, dan bangkit semula setelah menghadapi kesukaran.

Daya tahan boleh melibatkan beberapa aspek seperti berikut:

 1. Ketabahan mental: Keupayaan untuk menghadapi tekanan, ketidakpastian, dan kegagalan dengan kestabilan emosi dan sikap positif. Ini melibatkan kemampuan untuk mengatasi rasa takut, ketidakpastian, dan tekanan yang mungkin timbul dalam situasi kerja.
 2. Ketahanan fizikal: Kemampuan untuk mengekalkan tenaga, daya tahan fizikal, dan keseimbangan dalam menghadapi beban kerja yang berat atau jadual yang padat. Ini melibatkan pemeliharaan kecergasan fizikal dan keupayaan untuk bekerja dalam keadaan yang menuntut secara fizikal.
 3. Ketekunan dalam menghadapi cabaran: Kemampuan untuk terus berusaha dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi rintangan atau kesukaran. Ini melibatkan sikap gigih, tekad yang kuat, dan ketekunan untuk mencari jalan penyelesaian walaupun menghadapi rintangan yang sukar.
 4. Kemampuan untuk menyesuaikan diri: Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi perubahan atau situasi yang tidak menentu. Ini melibatkan keupayaan untuk berfikir secara fleksibel, menghadapi ketidakpastian, dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku.
 5. Kemampuan menguruskan tekanan: Kemahiran dalam menguruskan tekanan dengan baik dan menjaga keseimbangan kerja-hidup yang sihat. Ini melibatkan strategi penyelesaian masalah, keupayaan mengenali sumber tekanan, dan kemahiran mengendalikan stres dengan berkesan.

Daya tahan merupakan sifat yang dihargai kerana ia menunjukkan keupayaan seseorang untuk mengatasi rintangan dan tetap berkinerja dengan baik dalam situasi yang mencabar. Calon perlu memberikan contoh-contoh konkret tentang bagaimana mereka telah menghadapi cabaran, menangani tekanan, dan bertahan dalam situasi yang mencabar. Hal ini akan memberikan gambaran positif tentang daya tahan mereka dan kemampuan untuk berjaya dalam persekitaran kerja yang dinamik.


Etika Kerja

Etika kerja merujuk kepada nilai-nilai, prinsip, dan tingkah laku yang berkaitan dengan integriti, profesionalisme, dan tanggungjawab dalam persekitaran kerja. Ia melibatkan amalan yang baik, adil, dan beretika dalam menjalankan tugas dan berinteraksi dengan rakan sekerja, atasan, pelanggan, dan pihak berkepentingan lain.

Etika kerja boleh melibatkan beberapa aspek seperti berikut:

 1. Integriti: Memiliki integriti yang tinggi dengan bertindak dengan jujur, adil, dan beretika. Ia melibatkan menepati kata-kata, menjaga kerahsiaan maklumat sensitif, dan tidak terlibat dalam sebarang amalan yang menyalahi etika atau melanggar undang-undang.
 2. Profesionalisme: Memperlihatkan sikap profesional dalam segala aspek pekerjaan. Ini melibatkan berpakaian dengan sesuai, mematuhi peraturan dan prosedur syarikat, serta menjaga tingkah laku yang sopan dan santun dalam berinteraksi dengan orang lain.
 3. Tanggungjawab: Mengambil tanggungjawab terhadap tugas dan keputusan yang diambil, serta melaksanakan tugas dengan tepat dan efisien. Ia melibatkan memenuhi komitmen, menyelesaikan tugas tepat pada waktunya, dan menghormati kepercayaan yang diberikan oleh pihak berkepentingan.
 4. Kerjasama dan kerjasama: Bersedia untuk bekerjasama dengan rakan sekerja dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Ia melibatkan bekerja dalam pasukan dengan sikap saling membantu, berkongsi pengetahuan, dan menghormati pendapat dan sumbangan orang lain.
 5. Etika komunikasi: Menggunakan bahasa dan komunikasi yang baik, sopan, dan profesional dalam berinteraksi dengan rakan sekerja dan pihak berkepentingan lain. Ia melibatkan mendengar dengan teliti, memberikan maklum balas yang berkesan, serta menghindari gosip dan percakapan yang tidak produktif atau merugikan.
 6. Kepatuhan undang-undang dan peraturan: Mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan kerja dan operasi syarikat. Ia melibatkan pemahaman dan pematuhan terhadap undang-undang buruh, keselamatan dan kesihatan pekerjaan, serta peraturan organisasi yang ditetapkan.

Etika kerja merupakan aspek penting yang dinilai oleh majikan. Calon perlu menunjukkan pemahaman mengenai nilai-nilai etika kerja dan memberikan contoh-contoh konkret tentang bagaimana mereka telah melaksanakan etika kerja dalam pengalaman kerja sebelumnya. Penekanan perlu diberikan kepada integriti, profesionalisme, tanggungjawab, dan kemampuan untuk berinteraksi dengan baik dalam persekitaran kerja yang beretika.


Inisiatif

Inisiatif merujuk kepada kemampuan seseorang untuk mengambil tindakan secara proaktif, mencetuskan idea baru, dan melangkah ke hadapan tanpa ditugaskan atau diminta oleh orang lain. Ia melibatkan sikap proaktif, pemikiran kreatif, dan keberanian untuk mengambil langkah pertama.

Inisiatif boleh melibatkan beberapa aspek seperti berikut:

 1. Kemampuan untuk mencetuskan idea baru: Keupayaan untuk mencipta atau menghasilkan idea baru yang dapat memberi sumbangan kepada organisasi atau menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ini melibatkan pemikiran kreatif, pemahaman mendalam tentang isu yang berkaitan, dan keberanian untuk mengemukakan pendekatan baru.
 2. Sikap proaktif: Kesediaan untuk mengambil tindakan sendiri tanpa menunggu arahan atau perintah dari orang lain. Ini melibatkan mengesan peluang, mengambil langkah pertama, dan bergerak maju untuk mencapai matlamat atau menyelesaikan masalah.
 3. Tanggungjawab dan kemandirian: Kesediaan untuk bertanggungjawab terhadap tugas dan melaksanakannya dengan sedikit pengawasan atau bimbingan. Ini melibatkan keupayaan untuk menguruskan diri sendiri, membuat keputusan yang tepat, dan mengatasi rintangan yang mungkin muncul.
 4. Kemampuan untuk mempengaruhi: Kemahiran untuk mempengaruhi orang lain dan memperoleh sokongan untuk idea atau cadangan baru yang diusulkan. Ini melibatkan kemampuan berkomunikasi dengan jelas, mempersembahkan fakta dan argumen yang kuat, dan membangun hubungan yang baik dengan rakan sekerja atau pihak yang berkaitan.
 5. Keinginan untuk belajar dan berkembang: Sikap positif dalam mencari pengetahuan baru, kemahiran, atau pengalaman yang dapat meningkatkan kemampuan dan sumbangan seseorang dalam kerja. Ini melibatkan keinginan yang kuat untuk terus belajar, mengikuti perkembangan industri, dan memperbaiki diri secara berterusan.

Dalam temuduga, penting untuk menunjukkan kemampuan inisiatif dengan memberikan contoh-contoh konkret tentang bagaimana anda telah mengambil langkah pertama, mencetuskan idea baru, atau melaksanakan tindakan proaktif dalam situasi kerja sebelumnya. Penting juga untuk menunjukkan sikap mandiri, kreatif, dan tanggungjawab terhadap tugas dan projek yang dijalankan.


Kekuatan Diri

Kekuatan diri merujuk kepada sifat-sifat positif dan ciri-ciri yang kuat yang terdapat dalam diri seseorang. Ia adalah atribut yang membolehkan individu berfungsi dengan baik, mengatasi cabaran, dan mencapai kejayaan dalam kehidupan dan kerjaya.

Kekuatan diri boleh merangkumi pelbagai aspek, termasuk:

 1. Kebolehan komunikasi: Kelebihan dalam berkomunikasi dengan jelas, berkesan, dan mendengar dengan teliti.
 2. Kepimpinan: Kelebihan dalam memimpin, menginspirasi dan mempengaruhi orang lain, dan menguruskan pasukan dengan berkesan.
 3. Ketekunan: Kelebihan dalam keupayaan untuk terus berusaha, bekerja keras, dan tidak mudah putus asa dalam mencapai matlamat.
 4. Kreativiti: Kelebihan dalam menghasilkan idea-idea baru, memikirkan di luar kotak, dan mencari pendekatan inovatif dalam menyelesaikan masalah.
 5. Keupayaan beradaptasi: Kelebihan dalam menghadapi perubahan, menyesuaikan diri dengan persekitaran yang berubah, dan belajar dari pengalaman baru.
 6. Kebolehan pemecahan masalah: Kelebihan dalam mengenal pasti masalah, menganalisis dengan teliti, dan mencari penyelesaian yang berkesan.
 7. Kemahiran berkomunikasi interpersonal: Kelebihan dalam membangun hubungan yang baik, menggambarkan empati, dan berinteraksi dengan orang lain dengan mudah.
 8. Ketepatan organisasi dan pengurusan: Kelebihan dalam mengatur kerja, menguruskan tugas, dan menguruskan masa dengan berkesan.
 9. Keupayaan untuk belajar: Kelebihan dalam kesediaan untuk terus belajar, memperoleh pengetahuan baru, dan mengintegrasikannya dalam kerja sehari-hari.
 10. Kemandirian: Kelebihan dalam mengambil inisiatif, bekerja secara mandiri, dan mengambil tanggungjawab atas tugas dan projek.

Mengetahui dan memanfaatkan kekuatan diri dapat membantu meningkatkan keyakinan, kesejahteraan, dan pencapaian seseorang dalam kehidupan dan kerjaya. Penting untuk mengenal pasti dan mengungkapkan kekuatan diri yang berkaitan dengan jawatan yang dipohon, serta memberikan contoh konkret untuk menyokongnya. Menggunakan kekuatan diri dengan bijak dapat memperkuat kepercayaan diri dan memberikan keunggulan kompetitif dalam proses temuduga.


Kelebihan Diri

Kelebihan diri merujuk kepada ciri-ciri, kemahiran, atribut, atau keupayaan unik yang dimiliki seseorang. Ia adalah aspek positif dan kuat yang membezakan individu daripada yang lain. Kelebihan diri adalah sifat-sifat atau kemahiran yang dapat memberikan kebaikan dan memberi sumbangan kepada prestasi seseorang dalam persekitaran kerja atau kehidupan secara keseluruhan.

Kelebihan diri boleh merangkumi pelbagai aspek, termasuk:

 1. Kemahiran teknikal: Kelebihan dalam bidang tertentu seperti kebolehan pengaturcaraan, kecekapan menggunakan perisian, atau kefasihan dalam seni kreatif.
 2. Kemahiran interpersonal: Kelebihan dalam berkomunikasi dengan orang lain, menjalin hubungan yang baik, mendengar secara aktif, dan bekerja dalam pasukan.
 3. Kemahiran kepemimpinan: Kelebihan dalam memimpin, menggalakkan dan mempengaruhi orang lain, mengambil inisiatif, dan menguruskan pasukan dengan berkesan.
 4. Kreativiti: Kelebihan dalam menghasilkan idea-idea baru, pemikiran yang inovatif, dan mencari pendekatan baru dalam menyelesaikan masalah.
 5. Ketekunan: Kelebihan dalam keupayaan untuk bertahan, bekerja keras, dan mengatasi rintangan atau cabaran yang muncul.
 6. Ketepatan dalam pemecahan masalah: Kelebihan dalam menganalisis masalah dengan teliti, membuat penilaian berdasarkan bukti, dan mencari penyelesaian yang efektif.
 7. Organisasi dan pengurusan masa: Kelebihan dalam mengatur kerja, menjadualkan tugas, dan menguruskan masa dengan berkesan.
 8. Keupayaan untuk belajar: Kelebihan dalam kesediaan untuk terus belajar, mengembangkan pengetahuan dan kemahiran baru, dan mengintegrasikannya dalam kerja sehari-hari.
 9. Kebolehan beradaptasi: Kelebihan dalam menghadapi perubahan, menerima perubahan dengan mudah, dan menyesuaikan diri dengan persekitaran yang berubah.
 10. Ketekunan: Kelebihan dalam keupayaan untuk terus berusaha, tidak mudah putus asa, dan mempunyai semangat gigih dalam mencapai matlamat.

Kelebihan diri adalah aset penting dalam menjayakan karier dan kehidupan seseorang. Semasa temuduga, penting untuk mengenal pasti dan mengemukakan kelebihan diri anda yang berkaitan dengan jawatan yang dipohon. Menyediakan contoh konkrit dan relevan untuk menyokong kelebihan diri anda juga akan membantu membuat kesan yang positif kepada majikan.


Kelemahan Diri

Kelemahan diri merujuk kepada ciri-ciri, kekurangan, atau area di mana seseorang menghadapi kesulitan atau kurang mahir. Ia adalah aspek-aspek yang mungkin mempengaruhi prestasi atau keupayaan seseorang dalam situasi tertentu. Kelemahan diri adalah aspek yang perlu diperbaiki atau diperkuat untuk mencapai perkembangan dan kejayaan.

Kelemahan diri boleh merangkumi pelbagai aspek, termasuk:

 1. Kemahiran teknikal yang kurang: Kelemahan dalam bidang-bidang seperti kebolehan pengaturcaraan, penguasaan perisian, atau kefahaman dalam seni kreatif.
 2. Kemahiran interpersonal yang perlu diperbaiki: Kelemahan dalam berkomunikasi dengan orang lain, menyelesaikan konflik, atau bekerja dalam pasukan.
 3. Kepemimpinan yang perlu diperkuat: Kelemahan dalam mengarahkan dan mempengaruhi orang lain, mengambil inisiatif, atau menguruskan pasukan dengan efektif.
 4. Kelemahan dalam mengelola waktu: Kesulitan dalam mengatur kerja, menghadapi tekanan masa, atau menguruskan tugas dengan berkesan.
 5. Ketidakpercayaan diri: Kelemahan dalam keyakinan terhadap kemampuan sendiri, sering meragukan diri sendiri, atau kurangnya keyakinan dalam mengambil risiko.
 6. Ketidakseimbangan dalam kemahiran tertentu: Kelemahan dalam aspek-aspek seperti keterampilan berbicara di hadapan umum, menulis, atau presentasi.
 7. Kurangnya pengetahuan atau pengalaman dalam bidang tertentu: Kelemahan dalam pengetahuan tentang topik khusus, pengalaman kerja yang terbatas, atau kurangnya latihan dalam kebolehan tertentu.
 8. Kesulitan dalam mengatasi perubahan: Kelemahan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan, menghadapi ketidakpastian, atau mengadaptasi dengan cepat.

Menyedari dan mengiktiraf kelemahan diri adalah langkah penting dalam pengembangan diri dan pemperbaikan. Dengan kesedaran ini, seseorang dapat bekerja untuk mengatasi kelemahan tersebut melalui latihan, pembelajaran, mentor, atau bantuan profesional.

Semasa temuduga, penting untuk mengakui kelemahan diri dengan jujur dan memberikan contoh konkrit tentang langkah-langkah yang telah diambil untuk memperbaiki atau mengatasi kelemahan tersebut. Pengakuan dan kesediaan untuk belajar dan berkembang adalah sifat yang positif dalam diri seseorang. Memperlihatkan kesediaan untuk menghadapi dan mengatasi kelemahan adalah langkah penting dalam proses peningkatan diri dan mencapai kejayaan.


Kemahiran Interpersonal

Kemahiran interpersonal merujuk kepada kemahiran dan keupayaan seseorang untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain secara efektif dan berkesan. Ia melibatkan kemampuan untuk membina hubungan yang baik, memahami orang lain, dan berkomunikasi dengan jelas dalam persekitaran kerja.

Kemahiran interpersonal boleh merangkumi beberapa aspek seperti berikut:

 1. Komunikasi efektif: Kemahiran untuk berkomunikasi dengan jelas, secara teliti, dan dengan cara yang mudah difahami oleh orang lain. Ia melibatkan kemampuan untuk mendengar secara aktif, mengungkapkan idea dengan jelas, dan beradaptasi dengan gaya komunikasi orang lain.
 2. Empati: Kemahiran untuk memahami dan menghargai perasaan, perspektif, dan keperluan orang lain. Ia melibatkan kemampuan untuk meletakkan diri dalam posisi orang lain, menyediakan sokongan, dan merespons dengan sensitiviti terhadap keperluan dan emosi mereka.
 3. Kerjasama dan bekerja dalam pasukan: Kemahiran untuk bekerjasama dengan orang lain, berinteraksi secara harmoni, dan berkontribusi dalam pasukan. Ia melibatkan kemampuan untuk mendengar pandangan orang lain, menghormati perbezaan, dan mencapai matlamat bersama.
 4. Konflik dan pengurusan pertembungan: Kemahiran untuk mengenal pasti dan mengendalikan konflik dengan cara yang konstruktif dan berkeadilan. Ia melibatkan kemampuan untuk berunding, mencapai kata sepakat, dan mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan dalam situasi konflik.
 5. Kemahiran mendengar yang efektif: Kemahiran untuk mendengar dengan penuh perhatian, memahami, dan memberi tumpuan kepada apa yang dikatakan oleh orang lain. Ia melibatkan kemampuan untuk mengesan maklumat penting, memahami makna di sebalik kata-kata, dan merespons secara tepat.
 6. Diplomasi: Kemahiran untuk berkomunikasi dan menyelesaikan isu dengan cara yang sensitif, berhemah, dan memelihara hubungan baik antara pihak-pihak yang berkepentingan. Ia melibatkan kemampuan untuk berinteraksi dengan sopan dan mengurus situasi yang sensitif dengan kebijaksanaan.

Kemahiran interpersonal yang baik adalah penting dalam persekitaran kerja yang melibatkan interaksi dengan rakan sekerja, pelanggan, atau pihak berkepentingan lain. Dalam temuduga, penting untuk menekankan kemahiran interpersonal ini dan memberikan contoh-contoh konkret tentang pengalaman dan pencapaian dalam berkomunikasi dan bekerja dengan orang lain.


Ketekunan

Ketekunan merujuk kepada sifat atau keupayaan seseorang untuk terus berusaha, bekerja keras, dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi cabaran atau mencapai matlamat. Ia melibatkan ketekunan, kesabaran, dan kegigihan dalam usaha mencapai kejayaan.

Ketekunan boleh melibatkan beberapa aspek seperti berikut:

 1. Usaha yang berterusan: Ketekunan melibatkan kegigihan dan komitmen yang berterusan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab. Ia melibatkan kemampuan untuk terus bekerja keras dan memberikan usaha maksimum dalam menghadapi rintangan atau cabaran yang timbul.
 2. Ketiadaan mudah putus asa: Ketekunan melibatkan sifat ketabahan dan keupayaan untuk tidak mudah menyerah atau menghadapi kegagalan. Ia melibatkan kemampuan untuk melihat rintangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, dan terus berusaha untuk mencapai matlamat.
 3. Kesabaran: Ketekunan melibatkan kesabaran dan keupayaan untuk menunggu hasil atau pencapaian dalam jangka masa yang lama. Ia melibatkan pemahaman bahawa kejayaan tidak akan datang dengan serta-merta, dan memerlukan ketekunan dalam usaha dan perjalanan.
 4. Fokus pada matlamat: Ketekunan melibatkan pemusatan perhatian dan keinginan yang teguh untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Ia melibatkan penekanan pada matlamat jangka panjang dan tidak terganggu oleh gangguan atau halangan yang mungkin muncul.
 5. Kreativiti dalam mengatasi rintangan: Ketekunan melibatkan kemampuan untuk berfikir secara kreatif dan mencari penyelesaian alternatif dalam menghadapi rintangan atau cabaran yang kompleks. Ia melibatkan kebolehan untuk beradaptasi dan mencari jalan penyelesaian yang baru.

Ketekunan adalah sifat yang penting dalam mencapai kejayaan dan berjaya dalam kehidupan dan kerjaya seseorang. Dalam temuduga, penting untuk menunjukkan sifat ketekunan ini dengan memberikan contoh-contoh konkret tentang pengalaman dan situasi di mana ketekunan telah ditunjukkan. Menceritakan tentang bagaimana anda menghadapi cabaran, terus berusaha, dan mencapai matlamat meskipun menghadapi rintangan akan memberikan gambaran positif kepada majikan tentang sifat ketekunan anda.


Matlamat Kerjaya

Matlamat kerjaya merujuk kepada sasaran atau cita-cita yang ingin dicapai oleh seseorang dalam kerjaya mereka. Ia melibatkan niat atau arah yang jelas mengenai apa yang ingin dicapai dalam hal peningkatan, perkembangan, dan pencapaian dalam kerjaya seseorang.

Matlamat kerjaya boleh merangkumi beberapa aspek seperti berikut:

 1. Perkembangan profesional: Sasaran-sasaran yang berkaitan dengan peningkatan kemahiran, pengetahuan, dan kepakaran dalam bidang kerja tertentu. Contohnya, menjadi pakar dalam bidang tertentu, memperoleh sijil atau diploma tambahan, atau mencapai kelayakan yang lebih tinggi.
 2. Peningkatan pangkat atau tanggungjawab: Sasaran-sasaran yang berkaitan dengan naik pangkat, memperoleh kedudukan yang lebih tinggi dalam organisasi, atau memegang jawatan yang lebih bertanggungjawab.
 3. Peningkatan pendapatan: Sasaran-sasaran yang berkaitan dengan peningkatan gaji atau pampasan dalam kerjaya. Contohnya, mencapai sasaran pendapatan tahunan tertentu atau memperoleh ganjaran yang lebih baik melalui prestasi yang cemerlang.
 4. Pengaruh atau kepemimpinan: Sasaran-sasaran yang berkaitan dengan menjadi pemimpin, mempengaruhi orang lain, atau memainkan peranan penting dalam organisasi atau industri. Contohnya, mencapai kedudukan pengurusan atau memimpin projek yang signifikan.
 5. Pencapaian personal: Sasaran-sasaran yang berkaitan dengan mencapai kepuasan diri, keseimbangan kerja-hidup, atau mencapai matlamat yang memberikan kepuasan dan kebahagiaan peribadi.
 6. Penghargaan atau pengiktirafan: Sasaran-sasaran yang berkaitan dengan menerima pengiktirafan atau anugerah dalam bidang kerja tertentu, baik dari organisasi atau pihak berkepentingan lain. Contohnya, memperoleh anugerah kecemerlangan dalam bidang tertentu atau mendapat pengiktirafan profesional.

Dalam temuduga, penting untuk menyatakan matlamat kerjaya dengan jelas dan berkaitan dengan jawatan yang dipohon. Calon perlu menjelaskan dengan teliti matlamat kerjaya mereka, serta langkah-langkah yang diambil atau akan diambil untuk mencapai matlamat tersebut. Penekanan perlu diberikan kepada sejauh mana matlamat kerjaya tersebut berkaitan dengan visi dan misi organisasi serta bagaimana ia dapat memberi sumbangan kepada pertumbuhan dan kejayaan dalam jawatan tersebut.


Motivasi

Motivasi merujuk kepada dorongan dalaman atau luaran yang mempengaruhi tingkah laku dan usaha seseorang untuk mencapai matlamat, kepuasan, atau kejayaan dalam kerjaya. Ia melibatkan faktor-faktor yang mempengaruhi minat, semangat, dan dedikasi seseorang dalam kerja.

Motivasi boleh merangkumi beberapa aspek seperti berikut:

 1. Dorongan dan semangat: Motivasi melibatkan keinginan yang kuat untuk mencapai matlamat dan kepuasan dalam kerjaya seseorang. Ia membantu seseorang untuk memberikan usaha yang tinggi, mempertahankan ketekunan, dan berkomitmen dalam tugas dan tanggungjawab mereka.
 2. Keinginan untuk mencapai prestasi: Motivasi memacu seseorang untuk mencapai prestasi tinggi, menetapkan sasaran yang mencabar, dan berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam bidang mereka. Ia membantu memacu pencapaian peribadi dan profesional.
 3. Kepuasan dalam kerja: Motivasi melibatkan kepuasan dan kebahagiaan yang diperoleh melalui kerja yang bermakna dan memuaskan. Ia memberikan kepuasan terhadap pencapaian, tanggungjawab, dan sumbangan seseorang dalam pekerjaan.
 4. Pengiktirafan dan ganjaran: Motivasi juga berkaitan dengan pengiktirafan dan ganjaran yang diterima oleh seseorang kerana usaha dan pencapaian mereka. Pengiktirafan ini dapat memperkuat motivasi dan memberikan insentif untuk mencapai matlamat yang ditetapkan.
 5. Pertumbuhan dan pembangunan kerjaya: Motivasi melibatkan keinginan untuk terus berkembang, mempelajari kemahiran baru, dan memperbaiki diri dalam kerjaya. Ia membantu seseorang untuk mencari peluang pembelajaran, peningkatan, dan kemajuan kerjaya.

Dalam temuduga, penting untuk membincangkan motivasi dengan jelas. Calon perlu menerangkan faktor-faktor yang memotivasikan mereka dalam kerjaya, mengapa mereka tertarik dengan jawatan yang dipohon, dan bagaimana motivasi mereka akan membantu mereka untuk berjaya dan memberikan sumbangan kepada organisasi. Contoh-contoh konkret dan pengalaman yang berkaitan boleh digunakan untuk menyokong pernyataan mengenai motivasi tersebut.


Pencapaian

Pencapaian merujuk kepada kejayaan atau prestasi yang telah seseorang capai dalam kehidupan atau karier mereka. Ia melibatkan pencapaian-pencapaian yang signifikan, keputusan yang mengagumkan, pengiktirafan, atau sumbangan yang berkesan yang telah dibuat oleh calon.

Pencapaian merangkumi pencapaian-pencapaian berikut:

 1. Pencapaian akademik: Keputusan yang baik dalam peperiksaan, pencapaian akademik yang tinggi, pengiktirafan seperti anugerah pelajar cemerlang, atau keahlian dalam kelab akademik.
 2. Pencapaian profesional: Peningkatan pangkat, pengiktirafan dalam bidang kerja tertentu, pencapaian matlamat prestasi, atau penghargaan dalam industri atau organisasi.
 3. Pencapaian projek: Kejayaan dalam mengurus dan melaksanakan projek dengan jayanya, mencapai sasaran projek, atau menghasilkan hasil yang cemerlang.
 4. Pengalaman kepemimpinan: Memimpin pasukan dengan berkesan, mencapai matlamat dalam kapasiti pemimpin, atau pengiktirafan sebagai pemimpin yang cemerlang.
 5. Kontribusi komuniti: Sumbangan dan penglibatan dalam aktiviti sukarela, penyertaan dalam projek-projek komuniti, atau keahlian dalam badan-badan sukarela.
 6. Pencapaian atletik: Kejayaan dalam sukan atau aktiviti atletik, pencapaian dalam pertandingan atau kejohanan, atau pengiktirafan sebagai atlet yang cemerlang.
 7. Pencapaian kreatif: Kejayaan dalam seni, rekaan, atau karya-karya kreatif yang telah diterima dan diiktiraf.
 8. Pencapaian kecemerlangan: Pencapaian-pencapaian lain yang dianggap luar biasa dan diiktiraf dalam bidang tertentu seperti sains, teknologi, keusahawanan, atau bidang lain yang relevan.

Dalam temuduga, penting untuk membincangkan pencapaian-pencapaian ini dengan jelas, memberikan butiran khusus, dan menekankan bagaimana pencapaian tersebut menunjukkan kebolehan, komitmen, atau keunggulan calon. Contoh-contoh konkret dan statistik boleh digunakan untuk menyokong pernyataan tentang pencapaian tersebut.


Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja merujuk kepada pengalaman dan pendedahan seseorang dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan peranan dalam persekitaran kerja. Ia merangkumi aktiviti dan tanggungjawab yang dilakukan oleh seseorang dalam kerjaya profesional mereka, sama ada dalam bentuk pekerjaan sepenuh masa, sementara, sukarelawan, atau praktek industri.

Pengalaman kerja dapat merangkumi pelbagai aspek, termasuk:

 1. Pekerjaan terdahulu: Pengalaman kerja sebelumnya di organisasi atau jawatan sebelumnya.
 2. Projek dan tanggungjawab khusus: Pengalaman dalam menguruskan projek tertentu, memimpin pasukan, atau memiliki tanggungjawab khusus dalam tugas atau inisiatif tertentu.
 3. Praktek industri: Pengalaman yang diperoleh melalui pendedahan kepada persekitaran kerja semasa belajar, biasanya sebagai sebahagian daripada program pendidikan formal seperti latihan industri, praktikum, atau program magang.
 4. Pekerjaan sukarela: Pengalaman bekerja secara sukarela dalam organisasi atau inisiatif masyarakat.
 5. Pengalaman keusahawanan: Pengalaman dalam memulakan, mengurus, atau menjalankan perniagaan sendiri.
 6. Pendidikan dan latihan: Pelatihan formal, kursus, sijil, atau diploma yang diperoleh dalam bidang tertentu yang relevan dengan pekerjaan yang dikejar.

Pengalaman kerja memberikan peluang untuk mengembangkan kemahiran, pengetahuan, dan pemahaman dalam bidang kerja tertentu. Ia juga memberikan bukti kebolehan seseorang untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diperlukan dalam pekerjaan yang dikejar.

Dalam temuduga, pengalaman kerja biasanya menjadi fokus utama untuk menilai kesesuaian seseorang dengan jawatan yang dipohon. Calon biasanya diminta untuk memberikan butiran dan contoh konkrit mengenai pengalaman kerja mereka untuk memperlihatkan bagaimana mereka dapat menyumbangkan kepada organisasi dan menjalankan tugas dengan berkesan.


Syarikat

Syarika merujuk kepada entiti perniagaan yang didaftarkan yang beroperasi dengan tujuan menjalankan aktiviti komersial atau perniagaan. Syarikat adalah entiti yang terpisah dan mempunyai keberadaan undang-undang tersendiri, membolehkan mereka untuk menjalankan perniagaan, mempunyai aset, melakukan urus niaga, dan menjalin kontrak dengan pihak lain.

Syarikat juga dikenali sebagai “perusahaan” atau “pertubuhan”. Ia melibatkan beberapa aspek seperti berikut:

 1. Pemilikan dan struktur: Syarikat boleh dimiliki oleh individu tunggal (syarikat milik tunggal) atau kumpulan individu (syarikat perkongsian), atau oleh pemegang saham (syarikat berhad). Ia mempunyai struktur hierarki yang menentukan tanggungjawab dan peranan individu dalam organisasi.
 2. Objektif dan aktiviti perniagaan: Syarikat mempunyai objektif perniagaan yang ditetapkan dan menjalankan pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan perniagaan tersebut. Aktiviti ini boleh melibatkan pembuatan dan jualan produk atau perkhidmatan, pengurusan projek, pengedaran, atau penjagaan pelanggan.
 3. Keuntungan dan pertumbuhan: Syarikat bertujuan untuk mencapai keuntungan dengan menjalankan operasi perniagaan. Keuntungan ini digunakan untuk membiayai pengembangan perniagaan, pembayaran dividen kepada pemegang saham, dan meningkatkan pertumbuhan dan kestabilan syarikat.
 4. Pengurusan dan kakitangan: Syarikat mempunyai struktur pengurusan yang bertanggungjawab untuk menguruskan operasi harian, membuat keputusan strategik, dan memimpin pasukan kerja. Kakitangan di syarikat memainkan peranan dalam menjalankan tugas dan menyumbang kepada kejayaan perniagaan.
 5. Pematuhan undang-undang: Syarikat perlu mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan operasi perniagaan mereka, seperti pendaftaran syarikat, cukai, pekerjaan, dan undang-undang perdagangan.

Dalam temuduga, pemahaman tentang konsep syarikat penting untuk menunjukkan pengetahuan mengenai struktur organisasi dan operasi perniagaan. Calon perlu menunjukkan kefahaman mengenai objektif syarikat, tanggungjawab yang berkaitan dengan peranan yang dilamar, dan bagaimana sumbangan mereka dapat menyokong kejayaan syarikat.


Temuduga

Temuduga merujuk kepada proses penilaian yang dilakukan oleh majikan atau panel temuduga untuk menilai kebolehan, kepakaran, dan kesesuaian seseorang dengan jawatan yang dipohon. Ia adalah satu-satu sesi di mana calon bertemu dengan pihak pengambilan pekerjaan untuk memberikan maklumat mengenai diri mereka, menjawab soalan, dan membuktikan bahawa mereka adalah calon yang paling sesuai untuk jawatan tersebut.

Tujuan utama temuduga adalah untuk menilai kemahiran, pengetahuan, pengalaman, personaliti, dan sikap seseorang. Temuduga memberikan peluang kepada majikan untuk memahami calon dengan lebih mendalam dan membuat penilaian berdasarkan kelayakan dan potensi mereka untuk berjaya dalam jawatan tersebut.

Biasanya, temuduga melibatkan beberapa pihak pengambilan pekerjaan seperti pengurus, kakitangan sumber manusia, atau anggota panel temuduga yang bertindak sebagai wakil organisasi. Temuduga boleh dijalankan secara individu atau berkumpulan, bergantung kepada keutamaan dan proses yang digunakan oleh organisasi.

Semasa temuduga, calon mungkin akan diberikan peluang untuk menjawab soalan-soalan temuduga, memberikan contoh pengalaman kerja terdahulu, menunjukkan kemahiran dan kebolehan mereka, dan menjelaskan mengapa mereka adalah calon yang terbaik untuk jawatan tersebut. Temuduga juga mungkin melibatkan ujian praktikal, penilaian psikometrik, atau situasi simulasi untuk mengukur prestasi dan kemampuan seseorang dalam konteks kerja.

Hasil temuduga digunakan untuk membuat keputusan mengenai pemilihan calon yang sesuai untuk jawatan tersebut. Ia juga memberikan peluang kepada calon untuk menilai sama ada organisasi dan jawatan tersebut adalah sesuai dengan kehendak dan matlamat mereka.

Penting untuk bersedia dengan baik untuk temuduga, dengan mengkaji jawatan yang dipohon, meninjau kelayakan dan pengalaman anda, dan melatih jawapan bagi soalan-soalan yang mungkin ditanyakan. Memperlihatkan keyakinan, kejujuran, dan kemahiran komunikasi yang baik juga penting semasa temuduga.


Masih Diselenggara

Akan datang